कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री नइन्द्रराज राई ना.सु प्रशासन, राजश्व र जिन्सी naindrarai910@yahoo.com ९७५३००२२१०
श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ लेखापाल आर्र्थिक प्रशासन ९८४२९३६१२१
श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल सहायक चौथो योजना तथा शहरी विकास ९८४२९४१०८३
श्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ असिस्टेन्ट सव ई. योजना तथा शहरी विकास ९८४२९२६८३६
श्री चुडमणी दाहाल सहायक चौथो पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा ९८४२९४१३२१
श्री विदुर कुमार वस्नेत ना.सु वडा कार्यालय ९८४२९२६७०४
चोलेन्द्र कुमार खतिवडा सहायक चौथो वडा कार्यालय ९८४२८९५५५९
श्री रीता दाहाल सामाजिक परिचालक सामाजिक विकास ९८४२८५७९५३
श्री गीता वानियाँ सामाजिक परिचालक सामाजिक विकास ९८४२९२६६०३
श्री कृष्ण बहादुर गुरुङ् सामाजिक परिचालक सामाजिक विकास ९८६२६१०१७१
श्री एक वल्लभ दाहाल सामाजिक परिचालक सामाजिक विकास ९८४२८९५८१३
श्री पदम बहादुर थापा मगर कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८६२६०९५४२
श्री केशरी विश्वकर्मा कुचिकार प्रशासन शाखा ९८०७७६४४७८
श्री मदन तामाङ् कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४९३८२२६६
श्री गीता खड्का कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४२९३९७१६
श्री गीता विश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४२९२८६१६
श्री गोमा कट्वाल कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय ९८६२८५१४८६
श्री गीता खत्री कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय ९८४२८०३७५३