ई-हाजिरी खरिद तथा जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।