Budget and Program

Post date Documents

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका

1 month 4 weeks

नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

6 months 2 weeks

नगर उपप्रमुख श्री केदारबाबु बस्नेतज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

6 months 2 weeks

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

1 year 1 week

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

1 year 1 week

आ.व.०७७/०७८ को आय-व्ययको विवरण

1 year 3 weeks

आ.व. ०७८/०७९ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम (१० आषाढ, २०७८)

1 year 6 months

आ.व. २०७७/०७८ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम (आषाढ १०, २०७७)

2 years 6 months

आ.व. २०७६l०७७ को वार्षिक वजेट बक्तब्य (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

3 years 5 months

आ.व. २०७६l०७७ को नीति तथा कार्यक्रम (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

3 years 7 months

Pages