शैक्षिक संस्था

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) को online data प्रमाणीकरण तथा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट शिक्षक/कर्मचारीको व्यक्तिगत बैंक खाता मार्फत सोझै तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण आवश्यक भएकाले सबै किसिमका स्थायी, करार, राहत, प्राविधिक धार प्रशिक्षक, विज्ञान प्रशिक्षक, उमा

Pages