स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु सम्बन्धी नागरिक बडापत्र