स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह सहायक चौथो वैद्य पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।