संरक्षित अवस्थामा रहेको ओखल आकारको ऐतिहासिक ढुंगा (सि.न.पा.१२)