News and Notices

मिति दस्तावेज

प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 29, 2023 - 08:46

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, March 24, 2023 - 17:11

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९।१२।१०)

Friday, March 24, 2023 - 13:17

प्राविधिक सहायक (पाचौँ तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, March 21, 2023 - 10:29

प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Monday, March 13, 2023 - 14:51

सूचना सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, March 10, 2023 - 15:15

सूचना सहायकको प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र कम्प्युटरको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना । 

Friday, March 10, 2023 - 10:37

सूचना सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Tuesday, March 7, 2023 - 09:27

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी पशुसेवा शाखाको सूचना ।

Sunday, March 5, 2023 - 11:13

अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, March 3, 2023 - 15:03

Pages