News and Notices

मिति दस्तावेज

निबन्ध प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Monday, September 25, 2023 - 16:49

इ-हाजिरीको अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Monday, September 25, 2023 - 16:38

सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

Sunday, September 24, 2023 - 17:22

विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, September 24, 2023 - 16:47

कृषि तथा पशु सेवातर्फको ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, September 22, 2023 - 14:16

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान पदहरु सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, September 21, 2023 - 17:53

"एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम (OVOT)" पद सेवा करारमा पदपुर्तिको लागि रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, September 15, 2023 - 16:37

विद्यार्थी विवरण IEMIS को तथ्यांकसँग एकरुपता कायम हुने र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी विद्यार्थी रुजु तथा प्रमाणीकरण फाराम Excel Sheet मा तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, September 5, 2023 - 12:34

तलबी माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Monday, September 4, 2023 - 13:50

स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म)

Friday, August 25, 2023 - 15:34

Pages