औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना l (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०२/१६)