बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Goods/NCB/16/080/081 "Procurement of Agricultural Machinery"