सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।