सिद्धिचरण नगरपालिकाको "करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५"