स्वत: प्रकाशन सूचना (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म)