इ-हाजिरीको अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।