कार्यालय सहयोगी पदको छोटो सूची तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।