कृषकहरुलाई हाते ट्याक्टर, झार गोड्ने मेशिन र थ्रेसर मेशिन वितरण गर्नु हुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामेश्वर पोखरेलज्यू l (७ माघ, २०७७)