कृषि मेशिनरी खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय शिवबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।