दिवा खाजा माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।