नगरपालिकाको राजश्व उप-शाखाले आयोजना गरेको वडा सचिव र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्पत्तिकर र मालपोत संकलनका लागि सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धी तालिमको दृश्य l