नगरपालिकाको सातौं नगर सभालाई सम्बोधन तथा नीतिगत प्रस्तावहरु पेश गर्नु हुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू (१७ फागुन, २०७७)