निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।