पठनपाठनका लागि खटाइएका विद्यालयमा हाजिर हुन जाने सम्बन्धी सूचना ।