पठनपाठनको समयावधि तोकिएको जानकारी सम्बन्धमा, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु तथा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रहरु ।