फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।