बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Supporting Documents: