मनोविमर्शकर्ता पदको छोटो सूची तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।