मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।