मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०३।३१)