मिति २०७४/६/३० गते बसेको स्टाफ मिटिङ्गको निर्णयहरु