युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन गर्न सकिने ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तरगतका क्रियाकलापहरु