रोजगार सहायक पदपूर्ति प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना ।