वर्षे फलफुल विरुवा (कागती, सुन्तला, आँप, लिची, एभोकाडो) माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।