विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)।