सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना ।