सिद्धिचरण नगरपालिकाको क्षिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा मिति २०७७ फागुन २ देखि ४ गतेसम्म संचालन भएको आधारभूत तह (कक्षा १-३) को एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रवोधिकरण कार्यक्रमको दृश्य l