सिद्धिचरण नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ओखलढुङ्गाको शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण