स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म)