COVID-19 सम्बन्धी बिषयमा मिति २०७६।१२।१९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय।