IEMIS सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु सबै ।