ऐन,कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:06 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/12/2020 - 14:54 PDF icon नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६ 02/03/2020 - 14:25 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ 04/04/2019 - 16:11 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:09 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५.pdf
योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ 04/04/2019 - 16:08 PDF icon योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५.pdf
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf 04/04/2019 - 16:08 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:07 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र बितरण कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:06 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र बितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमवाली, २०७५" 11/30/2018 - 20:05 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमवाली, २०७५.pdf

Pages