एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 12/30/2022 - 11:30 PDF icon बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
महिला उद्यमीहरुको सञ्जाल गठन एवं उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 12/30/2022 - 11:29 PDF icon महिला उद्यमीहरुको सञ्जाल गठन एवं उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 02/09/2022 - 10:49 PDF icon स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 06/03/2021 - 10:53 PDF icon बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
आार्थिक ऐन, २०७७ 01/25/2021 - 19:31 PDF icon आार्थिक ऐन, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 01/25/2021 - 19:25 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ 01/25/2021 - 19:20 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:17 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:15 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
पू्र्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:12 PDF icon पू्र्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf

Pages