ऐन,कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक मिति दस्तावेज
सिद्धिचरण नगरपालिका "नगर सभा संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:02 PDF icon नगर सभा संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:46 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५" 11/29/2018 - 18:45 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५" 11/29/2018 - 18:31 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको " 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:29 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:28 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:27 PDF icon करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:25 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "एफ.एम. रेडियो (ब्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:24 PDF icon एफ.एम. रेडियो (ब्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:21 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages