ऐन,कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक मिति दस्तावेज
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:27 PDF icon करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:25 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "एफ.एम. रेडियो (ब्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:24 PDF icon एफ.एम. रेडियो (ब्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:21 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:19 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf

Pages