वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा