सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 29 2023 - 8:46am

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 24 2023 - 5:11pm

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९।१२।१०)

Mar 24 2023 - 1:17pm

प्राविधिक सहायक (पाचौँ तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 21 2023 - 10:29am

प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 13 2023 - 2:51pm

सूचना सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 10 2023 - 3:15pm

सूचना सहायकको प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र कम्प्युटरको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना । 

Mar 10 2023 - 10:37am

सूचना सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 7 2023 - 9:27am

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी पशुसेवा शाखाको सूचना ।

Mar 5 2023 - 11:13am

अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 3 2023 - 3:03pm

Pages