सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

निबन्ध प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 25 2023 - 4:49pm

इ-हाजिरीको अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 25 2023 - 4:38pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

Sep 24 2023 - 5:22pm

विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 24 2023 - 4:47pm

कृषि तथा पशु सेवातर्फको ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 22 2023 - 2:16pm

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान पदहरु सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 21 2023 - 5:53pm

"एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम (OVOT)" पद सेवा करारमा पदपुर्तिको लागि रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 15 2023 - 4:37pm

विद्यार्थी विवरण IEMIS को तथ्यांकसँग एकरुपता कायम हुने र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी विद्यार्थी रुजु तथा प्रमाणीकरण फाराम Excel Sheet मा तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 5 2023 - 12:34pm

तलबी माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 4 2023 - 1:50pm

स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म)

Aug 25 2023 - 3:34pm

Pages