बजेट तथा कार्यक्रम

Post date Documents

नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

4 months 2 weeks

नगर उपप्रमुख श्री केदारबाबु बस्नेतज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

4 months 2 weeks

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

10 months 2 weeks

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

10 months 2 weeks

आ.व.०७७/०७८ को आय-व्ययको विवरण

11 months 1 hour

आ.व. ०७८/०७९ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम (१० आषाढ, २०७८)

1 year 4 months

आ.व. २०७७/०७८ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम (आषाढ १०, २०७७)

2 years 4 months

आ.व. २०७६l०७७ को वार्षिक वजेट बक्तब्य (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

3 years 3 months

आ.व. २०७६l०७७ को नीति तथा कार्यक्रम (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

3 years 5 months

आ.व. २०७५l०७६ को नीति तथा कार्यक्रम (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

4 years 3 months

Pages