नगर परिषदका निर्णयहरु

नगर परिषद्को नीतिगत निर्णय

यस वर्षको निर्णयहरु निम्न वमोजीम रहेको छन् |

निर्णय नं. १