कोभिड-१९ सम्बन्धी मिति २०७८/०१/२१ गते बसेको बैठकको निर्णय l