निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना । सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२७ "निगाले खोला बसाह केत्तुके सडक स्तरोन्नती" (Works/NCB/22/2080/81)