फोहोरमैला संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l